مشخصات نشــریه

فقه پزشکی

فقه پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

فقه پزشکی

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، گروه فقه پزشکی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8620

شاپا الکترونیک

: 2476-4299

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید مصطفی محقق داماد

سردبیر

: دکتر سعید نظری توکلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88781036 (021)

نمابر

: 88777539 (021)

تارگاه

: journals.sbmu.ac.ir

پست الکترونیک

: FEGHH@SBMU.AC.IR

نشانی

: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی خیابان شهید عباسپور، کوچه شمس، شماره 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

105,317

دانلود یکساله

102,996