مشخصات نشــریه

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

تحقیقات بازاریابی نوین

صاحب امتیاز

: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-7744

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی صنایعی

سردبیر

: دکتر علی صنایعی

مدیر اجرایی

: دکتر علی صنایعی

تلفن

: 36699534 (031)

نمابر

: 36699534 (031)

تارگاه

: nmrj.ui.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، طبقه همکف، گروه پژوهشی آی تی ام، دفتر مجله

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

145,234

دانلود یکساله

76,576