مشخصات نشــریه

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور استان مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-5954

شاپا الکترونیک

: 2251-6891

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی غفاری

سردبیر

: دکتر محمدرضا لطفعلی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3224785 (086)

نمابر

: 34021151 (086)

تارگاه

: egdr.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

: egdr@pnu.ac.ir

نشانی

: اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه امانی راد، دانشگاه پیام نور استان مرکزی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

89,123

دانلود یکساله

38,763