مشخصات نشــریه

فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)

فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-9880

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: دکتر مریم شمس لاهیجانی

مدیر اجرایی

: دکتر مریم شمس لاهیجانی

تلفن

: 33465890 (024)

نمابر

: 33465890 (024)

تارگاه

: qjaphd.sinaweb.net

پست الکترونیک

:

نشانی

: زنجان، اعتمادیه، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

383,614

دانلود یکساله

64,105

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID