مشخصات نشــریه

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

صاحب امتیاز

: دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-0306

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمیده محدثی

سردبیر

: دکتر آرام فیضی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31937224 (044)

نمابر

: 32240642 (044)

تارگاه

: www.unmf.ir

پست الکترونیک

: info@unmf.ir

نشانی

: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار رسالت، خیابان جهادکوی، اورژانس معاونت تحقیقات و فناوری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,095,348

دانلود یکساله

1,229,463