مشخصات نشــریه

فلسفه دین

فلسفه دین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فلسفه دین

صاحب امتیاز

: پردیس قم، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7063

شاپا الکترونیک

: 2423-6233

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر محمدمحمدرضایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36166312 (025)

نمابر

: 36166312 (025)

تارگاه

: journals.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jpht@UT.AC.IR

نشانی

: قم، بلوار دانشگاه، جاده قدیم تهران، کدپستی: 371811746

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

77,308

دانلود یکساله

20,524