مشخصات نشــریه

فلسفه دین

فلسفه دین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

فلسفه دین

صاحب امتیاز

: پردیس قم، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-7063

شاپا الکترونیک

: 2423-6233

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر محمدمحمدرضایی

مدیر اجرایی

: دکتر محمدمحمدرضایی

تلفن

: 36166312 (025)

نمابر

: 36166312 (025)

تارگاه

: jpht.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: قم، بلوار دانشگاه، جاده قدیم تهران، کدپستی: 371811746

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

78,503

دانلود یکساله

22,089

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID