مشخصات نشــریه

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5567

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدجمال فرج الله حسینی

سردبیر

: دکتر سیدمهدی میردامادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44865244 (021)

نمابر

:

تارگاه

: www.aeej.ir

پست الکترونیک

: aeej@srbian.ac.ir

نشانی

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

134,847

دانلود یکساله

87,959