مشخصات نشــریه

دنیای میکروب ها

دنیای میکروب ها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دنیای میکروب ها

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-3068

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد کارگر

سردبیر

: دکتر فرشید کفیل زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3336703 (0791)

نمابر

: 3337218 (0791)

تارگاه

: www.jia.ac.ir

پست الکترونیک

: jmw.iran@jia.ac.ir

نشانی

: جهرم، میدان چمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

152,150

دانلود یکساله

94,328