مشخصات نشــریه

سلول و بافت

سلول و بافت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

سلول و بافت

صاحب امتیاز

: دانشگاه اراک

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7035

شاپا الکترونیک

: 2345-3567

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حمیدرضا مومنی

سردبیر

: دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 34173409 (086)

نمابر

: 34173409 (086)

تارگاه

: jct.araku.ac.ir

پست الکترونیک

: j-ct@araku.ac.ir

نشانی

: اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

84,275

دانلود یکساله

46,618