مشخصات نشــریه

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7078

شاپا الکترونیک

: 2783-0977

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدعلی عامری

سردبیر

: دکتر علی دلاور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81886108 (021)

نمابر

: 81886105 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: osra.jrl@police.ir

نشانی

: تهران، اتوبان کردستان شمال، خیابان رشید یاسمی شرقی، روبروی معاونت نیروی انسانی ناجا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

110,188

دانلود یکساله

62,579