مشخصات نشــریه

اکوفیزیولوژی گیاهی

اکوفیزیولوژی گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اکوفیزیولوژی گیاهی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5958

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین قره داغی

سردبیر

: دکتر محمدجعفر ناظم السادات

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7523905 (0729)

نمابر

:

تارگاه

: http//jpec.ir

پست الکترونیک

: ecophysiologyj@iaua.ac.ir

نشانی

: استان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، دفتر مجله، کدپستی: 168-73761

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

176,305

دانلود یکساله

87,757