مشخصات نشــریه

حرکت

حرکت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حرکت

صاحب امتیاز

: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1563-3306

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود گودرزی

سردبیر

: دکتر سید نصراله سجادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88630001 (021)

نمابر

: 88630001 (021)

تارگاه

: harakat.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: harakat@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان پانزدهم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت، کدپستی: 14398

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

867,192

دانلود یکساله

536,355