مشخصات نشــریه

مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)

مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-5202

شاپا الکترونیک

: 2383-2878

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمدرضا هاشمی

سردبیر

: دکتر علی خزاعی فرید

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806723 (051)

نمابر

: 38794144 (051)

تارگاه

: jlts.um.ac.ir

پست الکترونیک

: lj@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، کدپستی: 9177948883

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

144,710

دانلود یکساله

96,869