مشخصات نشــریه

تحقیقات جغرافیایی

تحقیقات جغرافیایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات جغرافیایی

صاحب امتیاز

: محمدحسین پاپلی یزدی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1019-7052

شاپا الکترونیک

: 2538-4384

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدحسین پاپلی یزدی

سردبیر

: دکتر فاطمه وثوق

مدیر داخلی

:

تلفن

: 42-37640040 (051)

نمابر

: 37640040 (051)

تارگاه

: www.georesearch.ir

پست الکترونیک

: info@georesearch.ir

نشانی

: مشهد، بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و میلاد، پلاک 92، مقابل سازمان ملل

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

546,683

دانلود یکساله

324,888