مشخصات نشــریه

رسوب و سنگ رسوبی

رسوب و سنگ رسوبی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

رسوب و سنگ رسوبی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-000x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباس کنگی

سردبیر

: دکتر سید جواد موسوی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3394530 (0273)

نمابر

: 3397960 (0273)

پست الکترونیک

: info@sedimentology-rock.com

نشانی

: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

7,768

دانلود یکساله

3,004