مشخصات نشــریه

لسان مبین

لسان مبین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

لسان مبین

صاحب امتیاز

: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2355-8002

شاپا الکترونیک

: 2676-3516

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فرشید ترکاشوند

سردبیر

: دکتر نرگس انصاری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33901634 (028)

نمابر

: 33901634 (028)

پست الکترونیک

: lesanemobin@lem.journals.ikiu.ac.ir

نشانی

: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

77,320

دانلود یکساله

49,316