مشخصات نشــریه

الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )

الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1010-4992

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید کاظم طباطبایی

سردبیر

: دکتر محمد تقی فخلعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8834909 (0511)

نمابر

: 8834909 (0511)

پست الکترونیک

: fth@ferdowsi.um.ac.ir

نشانی

: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)، کد پستی: 9177948955

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

408,840

دانلود یکساله

248,111