مشخصات نشــریه

علوم دامی

علوم دامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

علوم دامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-1510

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: یحیی ابراهیم نژاد

سردبیر

: کامبیز ناظر عدل

مدیر اجرایی

: کامبیز ناظر عدل

تلفن

: 2226554 (0471)

نمابر

: 2226554 (0471)

تارگاه

: www.iaushab.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: آذربایجان شرقی، شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، گروه علوم دامی، دفتر فصلنامه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

30,380

دانلود یکساله

16,881