مشخصات نشــریه

نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی)

نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد، واحد شاهرود

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6156

شاپا الکترونیک

: 2008-6156

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید حسین بدیعی

سردبیر

: محمدرضا رحیمی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3390537 (0283)

نمابر

: 3394283 (0273)

تارگاه

: www.jnmr.ir

پست الکترونیک

: journal.nmr@gmail.com

نشانی

: شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، طبقه پنجم، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

42,271

دانلود یکساله

40,887