مشخصات نشــریه

علوم قرآن و حدیث (رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث)

علوم قرآن و حدیث (رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم قرآن و حدیث (رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9120

شاپا الکترونیک

: 2538-4198

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید کاظم طباطبایی

سردبیر

: دکتر سید کاظم طباطبایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38803873 (051)

نمابر

: 38807030 (051)

تارگاه

: jquran.um.ac.ir

پست الکترونیک

: jquran@ferdowsi.um.ac.ir

نشانی

: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری، کدپستی: 9177948955

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

139,900

دانلود یکساله

121,035