مشخصات نشــریه

زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)

زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7217

شاپا الکترونیک

: 2383-2681

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید حسین فاطمی

سردبیر

: دکتر نجمه رجائی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806723 (051)

نمابر

: 38794144 (051)

تارگاه

: jall.um.ac.ir

پست الکترونیک

: jal@ferdowsi.um.ac.ir

نشانی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کدپستی: 9177948883

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

380,150

دانلود یکساله

229,123