مشخصات نشــریه

دانش علف های هرز

دانش علف های هرز

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

دانش علف های هرز

صاحب امتیاز

: انجمن علوم علف های هرز ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-3548

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمید رحیمیان

سردبیر

: حسن علیزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22422894 - 021

نمابر

: 22422894 - 021

تارگاه

: ijws.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

: iswsl@yahoo.com

نشانی

: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، دفتر دانش علف های هرز، تهران، 1985713111، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

655,289

دانلود یکساله

304,836