مشخصات نشــریه

صنایع چوب و کاغذ ایران

صنایع چوب و کاغذ ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

صنایع چوب و کاغذ ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9066

شاپا الکترونیک

: 2423-3242

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: احمد ثمریها

سردبیر

: مجید عزیزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32224496 (026)

نمابر

: 32224496 (026)

تارگاه

: www.ijwp.ir

پست الکترونیک

: info@isswpi.ir

نشانی

: دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ، تهران، 77871-31587

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

78,509

دانلود یکساله

49,645