مشخصات نشــریه

نقش مایه

نقش مایه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نقش مایه

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهر ری

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-2614

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکترمرجان صلواتی

سردبیر

: دکتر محمدرضا شریف زاده

مدیر داخلی

: دکتر محمد محمد قلیان

تلفن

: 02155229323

نمابر

: 02155229323

پست الکترونیک

: NAGHSHMAYE@IAUSR.AC.IR

نشانی

: اتوبان تهران- قم، قبل از پل هوایی مرقد مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، مجتمع دانشگاهی یادگار امام، دانشکده

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

92,916

دانلود یکساله

38,827