مشخصات نشــریه

کشاورزی پویا

کشاورزی پویا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

کشاورزی پویا

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4234

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا استعلاجی

سردبیر

: دکتر نبی الله نعمتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2226955 (0292)

نمابر

: 2226955 (0292)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: agri@iauvaramin.ac.ir

نشانی

: ورامین، پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، کدپستی: 74895-3817

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

31,673

دانلود یکساله

12,606