مشخصات نشــریه

آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)

آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-6299

شاپا الکترونیک

: 2476-5627

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اصغر کوشافر

سردبیر

: دکتر سید داود حسینی نسب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3322175 (0411)

نمابر

: 3322175 (0411)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: instraction@iaut.ac.ir

نشانی

: ایران، تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر مجله، کدپستی: 5157944533

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

304,279

دانلود یکساله

192,106