مشخصات نشــریه

پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)

پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-4131

شاپا الکترونیک

: 2588-7092

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا ولی پور

سردبیر

: ایلمیرا دادور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61119063 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jor.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: pajuhesh@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان 15 و 16، دانشکده زبان های و ادبیات خارجی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

75,046

دانلود یکساله

39,987