مشخصات نشــریه

مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)

مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2716-9979

شاپا الکترونیک

: 2476-7298

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سلیمان ایران زاده

سردبیر

: دکتر ناصر میرسپاسی

مدیر اجرایی

: دکتر ناصر میرسپاسی

تلفن

: 31966080 (041)

نمابر

: 31966080 (041)

تارگاه

: jpm.iaut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تبریز، دروازه تهران، نرسیده به نمایشگاه بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

125,148

دانلود یکساله

73,737

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID