مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات مدیریت راهبردی

صاحب امتیاز

: انجمن مدیریت راهبردی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6853

شاپا الکترونیک

: 2676-6744

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا آیت الهی

سردبیر

: دکتر محمد رضا حمیدی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22431644 (021)

نمابر

: 22431644 (021)

تارگاه

: www.smsjournal.ir

پست الکترونیک

: smsjournalas@gmail.com

نشانی

: تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه، کدپستی: 1983963113

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

101,630

دانلود یکساله

73,325