مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات مدیریت راهبردی

صاحب امتیاز

: انجمن مدیریت راهبردی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6853

شاپا الکترونیک

: 2676-6744

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا آیت الهی

سردبیر

: دکتر محمد رضا حمیدی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22431644 (021)

نمابر

: 22431644 (021)

تارگاه

: www.smsjournal.ir

پست الکترونیک

: smsjournalas@gmail.com

نشانی

: تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه، کدپستی: 1983963113

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

101,630

دانلود یکساله

73,325