مشخصات نشــریه

پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی

پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-3576

شاپا الکترونیک

: 2645-3584

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد علی ترابی

سردبیر

: دکتر مهناز سعیدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31966078 (041)

نمابر

: 31966078 (041)

تارگاه

: jal.iaut.ac.ir

پست الکترونیک

: tabrizjal@gmail.com

نشانی

: آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 2 جاده تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ساختمان علامه امینی، دفتر مجله، کدپستی: 51575944533

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

574,319

دانلود یکساله

365,230