مشخصات نشــریه

پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های روستایی

صاحب امتیاز

: دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران (قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7373

شاپا الکترونیک

: 2423-7787

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

سردبیر

: محمدرضا رضوانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66416173 (021)

نمابر

: 66416173 (021)

تارگاه

: jrur.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jrur@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، انتهای کوچه آذین، پلاک 1، دانشکده جغرافیا، ساختمان شماره 1، کدپستی: 1417853933

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

453,806

دانلود یکساله

268,191