مشخصات نشــریه

دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)

دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-4310

شاپا الکترونیک

: 2476-4329

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: صفر نصراله زاده

سردبیر

: عادل دباغ محمدی نسب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33392037 (041)

نمابر

: 3356002 (041)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: assp.tabrizu@gmail.com

نشانی

: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، دفتر مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، کدپستی: 5166614766

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

302,975

دانلود یکساله

212,501