مشخصات نشــریه

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

زمین شناسی اقتصادی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7306

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حسن کریم پور

سردبیر

: دکتر محمد حسن کریم پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38804050 (051)

نمابر

: 38807352 (051)

تارگاه

: econg.um.ac.ir

پست الکترونیک

: econg@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

243,679

دانلود یکساله

262,697