مشخصات نشــریه

ادبیات عرفانی

ادبیات عرفانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

ادبیات عرفانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه الزهراء (س)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: زبان و ادبیات

شاپا چاپی

: 2008-9384

شاپا الکترونیک

: 2538-1997

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محبوبه مباشری

سردبیر

: مریم حسینی

مدیر داخلی

: رویا مشمولی پیله رود

تلفن

: 02185692907

نمابر

:

تارگاه

: jml.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک

: adabiaterfani@alzahra.ac.ir

نشانی

: تهران-خیابان شیخ بهایی- خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا(س) - دانشکده ادبیات - طبقه سوم - اتاق 309

نمایه

: زبان و ادبیات

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

32,417

دانلود یکساله

15,544