مشخصات نشــریه

مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(

مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-527X

شاپا الکترونیک

: 2476-681x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی یزدیان ورجانی

سردبیر

: دکتر محمد حکاک

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82883982 (021)

نمابر

: 88220158 (021)

پست الکترونیک

: rezaye@modares.ac.ir

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

1,189,384

دانلود یکساله

595,811