مشخصات نشــریه

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-5672

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدعلی شهپری

سردبیر

: دکتر مرتضی الماسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32708359 (026)

نمابر

: 32706277 (026)

تارگاه

: www.aeri.ir

پست الکترونیک

: daftare.majale@gmail.com

نشانی

: کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی پایانه شهید کلانتری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

349,115

دانلود یکساله

236,882