مشخصات نشــریه

نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)

نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 6697-2251

شاپا الکترونیک

: 2676-5187

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حیدر لطفی

سردبیر

: دکتر مجید ولی شریعت پناهی

مدیر اجرایی

: دکتر مجید ولی شریعت پناهی

تلفن

: 34204307 (023)

نمابر

: 34204307 (023)

پست الکترونیک

:

نشانی

: شهرستان گرمسار، میدان شهدای سوسنگرد، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ساختمان پژوهش، طبقه سوم، کدپستی: 3581631167

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

116,783

دانلود یکساله

67,702

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID