مشخصات نشــریه

پژوهش نامه علوم اجتماعی

پژوهش نامه علوم اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش نامه علوم اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-5516

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید محمد صادق مهدوی

سردبیر

: دکتر طاهره میر ساردو

مدیر داخلی

:

تلفن

: 4225009 (0232) داخلی 12251

نمابر

:

پست الکترونیک

: gpajoheshnameh@yahoo.com

نشانی

: گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

35,395

دانلود یکساله

9,309