مشخصات نشــریه

زیست شناسی جانوری

زیست شناسی جانوری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

زیست شناسی جانوری

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-9724

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هومن شجیعی

سردبیر

: دکتر غلامحسین واعظی

مدیر اجرایی

: دکتر غلامحسین واعظی

تلفن

: 5261034 (0232)

نمابر

: 5261034 (0232)

تارگاه

: ascij.damghaniau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: دامغان، کیلومتر یک جاده چشمه علی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، حوزه معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

146,546

دانلود یکساله

44,350

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID