مشخصات نشــریه

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2535-5968

شاپا الکترونیک

: 2538-595x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: اکبر معتمدی مهر

سردبیر

: نصرالله مولائی هشجین

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33422152 (013) - (1142) داخلی

نمابر

: 33424069(013)

تارگاه

: jshsp.iaurasht.ac.ir

پست الکترونیک

: jogl@geoland.ir

نشانی

: رشت، کیلومتر 3 جاده لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، مجتمع امام خمینی (ره)، طبقه سوم، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

236,683

دانلود یکساله

121,571