مشخصات نشــریه

پژوهشنامه تربیتی

پژوهشنامه تربیتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه تربیتی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-7659

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مصیب سامانیان

سردبیر

: دکتر شهربانو جلایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2296982 (0584) داخلی1069

نمابر

: 2296980 (0584)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: faslnameh@bojnordiau.ac.ir

نشانی

: بجنورد، خیابان 17 شهریور، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

41,455

دانلود یکساله

19,841