مشخصات نشــریه

زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا)

زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-4021

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مژگان خدادادی

سردبیر

: دکتر محمود بهمنی

مدیر اجرایی

: دکتر محمود بهمنی

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jmb.iauahvaz.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، معاونت پژوهشی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

69,778

دانلود یکساله

29,569