مشخصات نشــریه

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)

صاحب امتیاز

: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1727-2106

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود مدبری

سردبیر

: دکتر احمد امیری خراسانی

مدیر اجرایی

: دکتر احمد امیری خراسانی

تلفن

: 33221449 (034)

نمابر

: 33221449 (034)

تارگاه

: jll.uk.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

509,597

دانلود یکساله

237,542