مشخصات نشــریه

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)

صاحب امتیاز

: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1727-2106

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود مدبری

سردبیر

: دکتر احمد امیری خراسانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33221449 (034)

نمابر

: 33221449 (034)

تارگاه

: jill.uk.ac.ir

پست الکترونیک

: jflluk@mail.uk.ac.ir

نشانی

: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

659,320

دانلود یکساله

396,732