مشخصات نشــریه

نامه علوم اجتماعی

نامه علوم اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نامه علوم اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1010-2809

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: غلامرضا جمشیدیها

سردبیر

: سعید معیدفر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88025917 (021)

نمابر

: 88025917 (021)

تارگاه

: www.journals.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: socialmag@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، پل نصر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کد پستی:773-14395

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

547,588

دانلود یکساله

307,710