مشخصات نشــریه

روش های عددی در مهندسی (استقلال)

روش های عددی در مهندسی (استقلال)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روش های عددی در مهندسی (استقلال)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7698

شاپا الکترونیک

: 2423-5741

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی ازهری

سردبیر

: دکتر بیژن برومند

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jame.iut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

43,768

دانلود یکساله

24,385