مشخصات نشــریه

مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)

مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 6933-2476

شاپا الکترونیک

: 2476-695x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فاطمه جواهری

سردبیر

: دکتر سیدحسین سراج زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 86072701 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jspi.khu.ac.ir

پست الکترونیک

: social.problems.iran@gmail.com

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کدپستی: 1571914911

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

194,043

دانلود یکساله

125,317