مشخصات نشــریه

مهندسی هوانوردی

مهندسی هوانوردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی هوانوردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-9449

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی ستاریخواه

سردبیر

: دکتر فرهاد جاوید راد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66630071 (021)

نمابر

: 66630071 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: aerouniversity.joae@gmail.com

نشانی

: تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، انتهای خیابان شمشیری، کدپستی: 13846-63113

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

389,254

دانلود یکساله

436,516