مشخصات نشــریه

تحقیقات سیاسی و بین المللی

تحقیقات سیاسی و بین المللی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات سیاسی و بین المللی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7616

شاپا الکترونیک

: 2716-9693

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا گلشنی

سردبیر

: دکتر محمود کتابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3213102 (0321)

نمابر

: 3213102 (0321)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: pir@iaush.ac.ir

نشانی

: شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

164,317

دانلود یکساله

97,853