مشخصات نشــریه

پژوهش های حبوبات ایران

پژوهش های حبوبات ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های حبوبات ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-725x

شاپا الکترونیک

: 2717-4212

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد کافی

سردبیر

: دکتر احمد نظامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38804819 - 051

نمابر

: 38807024 - 051

تارگاه

: rcps.um.ac.ir

پست الکترونیک

: rcpsfum@gmail.com

نشانی

: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، دفتر نشریه، کدپستی: 9177948974

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

45,925

دانلود یکساله

14,539