مشخصات نشــریه

شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک (مهندسی مکانیک جامدات)

شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک (مهندسی مکانیک جامدات)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک (مهندسی مکانیک جامدات)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: مکانیک

شاپا چاپی

: 2008-4927

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر فرشید آقاداودی

سردبیر

: دکتر داود طغرایی

مدیر داخلی

: دکتر مصطفی پیرمرادیان

تلفن

: (031) 3366 0011

نمابر

: (031) 33660088

تارگاه

: jsme.khsh.iau.ir

پست الکترونیک

: jsme@iaukhsh.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خمینی شهر، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، دانشکده مکانیک، دفتر نشریه

نمایه

: مکانیک

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

229,382

دانلود یکساله

115,228